|

+48 604 492 463

REWITALIZACJA-BIZNES.PL

REGULAMIN

§ 2

Rekrutacja do projektu

I. Informacje o projekcie

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i nie dyskryminacji.

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona w  okresie od 01.08.2019 r. do 15.09.2019 r.

3. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika w procesie rekrutacji to formularz zgłoszeniowy przesłany za pomocą strony www.rewitalizacja-biznes.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu.

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Profil Uczestnika Projektu:

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkujących obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi, znajdujących się, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), w trudnej sytuacji na rynku pracy.

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w zadaniu jest:

1) złożenie formularza zgłoszeniowego,
2) oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności),
3) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zadania „Wsparcie szkoleniowo-doradcze”,
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

3. Złożenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

III. Etapy rekrutacji do projektu

1. Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 01.08.2019 r. i trwać będzie do 16.09.2019 r.

2. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:

a. oceny formalnej:

– kompletność złożonych danych w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.rewitalizacja-biznes (wypełnienie wszystkich wymaganych pól)

b. oceny merytorycznej, która będzie odbywać się na podstawie przedstawienia motywacji kandydata do udziału w zadaniu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze” i przyznanie punktów w skali od 1-10.

3. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 osób z największą liczbą punktów.

4. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów lub braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej.

5. Za wyłonienie osób objętych wsparciem odpowiada Organizator.

6. Osoby zakwalifikowane do uzyskania wsparcia zostają powiadomione drogą telefoniczną lub mailową przez pracownika Organizatora o terminie i miejscu spotkania w celu poświadczenia przez niego spełniania kryteriów wskazanych w regulaminie.

7. Udział we wsparciu dla osób zakwalifikowanych jest obowiązkowy.

8. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie www.rewitalizacja-lodz.pl.

9. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem.