|

+48 604 492 463

REWITALIZACJA-BIZNES.PL

REGULAMIN

§ 5

Obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnicy wsparcia zobowiązani są do:
a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b. potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
c. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnik wsparcia zobowiązany jest do po informowania Organizatora Zadania o nie przystąpieniu do szkolenia najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
3. Uczestnik wsparcia jest do informowania Organizatora o zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.